The professionals choice

E-mail-disclaimer

The right quantity at the right place

 

Email-disclaimer NL

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze e-mail berichten besteden, is het mogelijk dat de informatie in de e-mail onvolledig c.q. onjuist is.

Wij staan er niet voor in dat de informatie in de e-mail geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die in de e-mail is opgenomen.

Een ontvanger van de e-mail mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de e-mail opgenomen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder onze toestemming. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.