email-disclaimer

The right quantity at the right place

Email-disclaimer EN

Despite the continuous care and attention we spend on our e-mail messages it might be possible that the information in the e-mail message is incomplete or inaccurate.

We cannot guarantee that the information in the e-mail message is suitable for the purpose for which the information is consulted. All the information is offered in the state in which it actually is and without any (implicit) guarantee or security with regard to its reliability and/or suitability for a particular purpose or otherwise.

We cannot be held liable for any direct or indirect damage of whatever nature, resulting from or in any way connected with the use of the information which is contained in the e-mail message.

The addressee of the e-mail message is not permitted to publish or reproduce publications protected by copyright or other information contained in the e-mail message without our consent. This also includes the reproduction of information and/or parts thereof by means of publication in an electronic (computer) network.

Email-disclaimer NL

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze e-mail berichten besteden, is het mogelijk dat de informatie in de e-mail onvolledig c.q. onjuist is.

Wij staan er niet voor in dat de informatie in de e-mail geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die in de e-mail is opgenomen.

Een ontvanger van de e-mail mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de e-mail opgenomen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder onze toestemming. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.